Navigácia

Profil verejného obstarávateľa Verejné obstarávanie 2013 Verejné obstarávanie 2014

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa:        Špeciálna základná škola Jarovnice

Sídlo:                                                 Jarovnice 96, 082 63   Jarovnice

IČO:                                                   17070422

DIČ:                                                   2020964275

Štatutárny zástupca:                          Mgr. Erik Dlugoš, riaditeľ školy

Tel. č.:                                               051 / 459 42 84, 0918 189 037

E-mail:                                               szsjarovnice@gmail.com

 

Špeciálna základná škola Jarovnice je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”) a pri zadávaní zákaziek postupuje v zmysle jednotlivých ustanovení tohto zákona.

 

Verejným obstarávaním sú postupy podľa tohto zákona, ktorým sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác, zákazky na poskytnutie služieb a súťaž návrhov.