Navigácia

O škole

Profil školy

 

 Špeciálna základná škola v Jarovniciach je plnoorganizovaná, teda má 1. – 10. ročník. V aktuálnom školskom roku má škola 18 tried - 12 tried v hlavnej budove školy a 6 tried v elokovanom pracovisku v rómskej osade. 

Žiaci sú vzdelávaní v troch variantoch určených pre žiakov s mentálnym postihnutím - máme triedy A variantu, B variantu i C variantu.

100% žiakov je rómskeho pôvodu. Pochádzajú z menej podnetného rodinného prostredia. O slabej motivácii rodinného zázemia hovorí aj fakt, že vyše 50% je v hmotnej núdzi. 

Škola má vypracovaný (a každý rok dopĺňaný a inovovaný) Školský vzdelávací program Učíme sa pre život – Sikavas pro životos, ktorý je prispôsobený individuálnym potrebám našich žiakov, je im akoby „šitý na mieru“. Takýmto spôsobom sa postupuje napríklad aj pri vytváraní krúžkov (podľa platnej oficiálnej terminológie – záujmový útvar), kde sa tiež prihliada na záujmy a možnosti našich detí s prihliadnutím na ich postihnutie.