Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Adamkova knižnica ADK
Biológia BIO
Brána jazykov BRJ
Bystré hlavičky BYH
Cestujeme abecedou CEA
Cvičím, spievam, hrám sa CSH
Čarovná farbička maľuje svet ČFMS
Človek a jeho telo ČAJT
Dejepis DEJ
Dopraváčik DOP
Dopravná výchova DOV
Etická výchova ETV
Farebný svet FRS
Fyzika FYZ
Geografia GEG
Hráme sa s literatúrou HSL
Hravé čítanie HRČ
Hravé slová HS
Hudobná výchova HUV
Chémia CHE
Informatická výchova IFV
Informatika INF
Jazykové hry JAH
Jazykové okienko JAO
Kniha priateľ človeka KPČ
Ľudské telo ĽT
Matematika MAT
Matematika hrou MHR
Mladý záchranár MZ
Myslím, tvorím, poznávam MTP
Náboženská výchova NBV
Občianska náuka OBN
Občianska výchova OBV
Občianska výchova OBV
Objavovanie prírody OBP
Ochranca prírody OP
Papier, kameň, nožnice PKN
Pestrá farbička PF
Písanie hrou PIH
Poslúchaj ma, ručička PMR
Pracovné vyučovanie PVC
Praktická matematika PM
Priateľ lesa PL
Príroda a jej premeny PAJP
Prírodopis PRI
Rozvíjanie grafomotorických zručností RGZ
Rozvíjanie komunikačnej schopnosti RKS
Rozvíjanie komunikačných schopností RVK
Rozvíjanie sociálnych zručností RSZ
Sikavas pro životos SPZ
Sláviček SLČ
Slávik SLA
Slovenčina na dlani SND
Slovenský jazyk SLY
Slovenský jazyk a literúra SJL
Správanie Spr
Svet okolo nás SON
Svet práce SEE
Šikovné pršteky ŠP
Šikovné ručičky ŠR
Šikovné žabky ŠIŽ
Šikovníček ŠIK
Šikovný žiačik ŠIŽ
Tancujúci klavír TAK
Telesná a športová výchova TŠV
Telesná výchova TEV
Tu žijem
Tvorba životného prostredia TŽP
Ukáž, čo vieš UČV
Usilovná včielka UV
Už ho vezú UHV
V krajine štyroch čísel VKŠČ
Vecné učenie VUC
Veselá abeceda VEA
Veselé ceruzky VEC
Veselé čiarky VEČ
Veselé čítanie VČT
Vlastiveda VLA
Výtvarná výchova VYV
Z každého rožka troška ZKRT
Zábavná matematika ZAM
Zábavné čítanie ZAČ
Zahrajme sa spolu ZSS
Zahrajme sa v triede ZSVT
Zdravotná telesná výchova ZTV
Zemepis ZEM
Zlom jazýček ZLJ

© aScAgenda 2019.0.1146 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 17.01.2019