Navigácia

Plány práce koordinátorov Vyhodnotenia činnosti koordinátorov

Koordinátori

Plány práce koordinátorov

Koordinátor prevencie drogových a iných závislostí: Mgr. Ľubomír Hanušín

Drogy.pdf

Koordinátor pre ľudské práva: Mgr. Jana Dopiráková

LP.pdf

Koordinátor finančnej gramotnosti: Mgr. Mária Kanuščáková

FG.pdf

Koordinátor informatizácie: Mgr. Erik Kostelník

IKT.pdf

Koordinátor výchovy k manželstvu a rodičovstvu: Mgr. Lucia Jutková

VMR.pdf

Koordinátor pre environmentálnu výchovu: Mgr. Dagmar Sisayová

ENV.pdf